KRAJINA

REGIÓN

Termín pobytu
 • Od do
Cena (osoba/noc)
 • Od do
Číslo zariadenia
 • ID
Podrobné vyhľadávanie Vymazať parametre vyhľadávania
Pošlite e-mail priateľovi
 • Hotely, apartmány a penzióny priamo na pláži
 • Nadštandardné vybavenie je zárukou skvelej dovolenky
 • Výhodná cena ubytovacích zariadení
 • Individuálne ponuky podľa vašich predstáv
 • Zabezpečíme aj letenky či prenájom áut
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
cestovnej kancelárie
Best9 CK, a.s.
I. Úvodné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu, uzatvorenej v súlade s ust. §733 až §736 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi obstarávateľom, ktorým je Best 9 CK, a.s. (ďalej len "CK") a objednávateľom, ktorej predmetom je obstaranie zájazdu pre objednávateľa (ďalej len „zmluva o obstaraní zájazdu“). Tieto podmienky sa vzťahujú aj na iné zmluvné vzťahy vzniknuté medzi CK a objednávateľom, predmetnom ktorých je poskytnutie iných služieb v rámci predmetu podnikania spoločnosti Best 9 CK, a.s. V týchto prípadoch sa úprava podmienok pri zmluve o obstaraní zájazdu primerane použije aj na iné zmluvné vzťahy medzi CK a objednávateľom podľa týchto podmienok. Všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi CK a objednávateľom.

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) rozumie osoba, ktorá s obstarávateľom (ďalej len „CK“) uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila. V prípade, že na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“ a v tomto prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne.

3. Objednávateľ zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene objednávateľa zájazdu uzatvoriť zmluvu, a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby (podľa ust. § 5 písm. b/ zákona č. 281/2001 Z. z.) táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde.

II. Uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu
1. Každý návštevník internetovej stránky CK môže zaslať prostredníctvom emailu záväznú objednávku, ktorá je zverejnená na internetovej stránke CK (ďalej ako „objednávka“).

2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu, a to na základe objednávateľom (prípadne jeho zákonným alebo splnomocneným zástupcom) riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu a prijatím tejto zmluvy zo strany CK alebo prostredníctvom objednávky objednávateľa doručenej CK, a prijatím a potvrdením tejto objednávky zo strany CK, alebo inou splnomocnenou cestovnou kanceláriou, alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkúvajú služby CK (ďalej aj ako „zmluva“). Zmluva sa stáva účinnou až zaplatením preddavku na cenu zájazdu vo výške uvedenej v zmluve alebo vo faktúre vystavenej CK. CK nevznikne povinnosť obstarať pre objednávateľa zájazd skôr, ako objednávateľ riadne a včas nezaplatí celý preddavok na cenu zájazdu. Tým nie je dotknutý článok III. bod 5. Týchto podmienok, kedy sa zmluva stáva účinnou uhradením celej ceny zájazdu zo strany objednávateľa. O úhrade preddavku na cenu zájazdu, resp. celej ceny zájazdu je objednávateľ povinný bezodkladne predložiť, resp. zaslať CK potvrdenie o úhrade. V prípade úhrady sumy prostredníctvom bankového prevodného príkazu sa suma považuje za uhradenú až dňom jej pripísania na bankový účet CK.

3. Súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od CK obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponuka na internetovej stránke CK, ponukové listy, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny– podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne objednávateľovi iná cestovnou kanceláriou splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde na internetovej stránke CK alebo v iných písomných prospektoch vydaných CK.

4. Zaslaním záväznej objednávky a v prípade podpisu zmluvy jej podpisom objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako ju zaslal sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE Best 9 CK, a.s.

III. Cenové a platobné podmienky
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných CK, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak. Ak nie je uvedené v zmluve inak, cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí tento vynaložiť v súvislosti s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k prvému dňu zájazdu.

3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

4. Preddavok na cenu zájazdu určí CK, pričom je stanovená v minimálnej výške 50% z ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb. Do ceny zájazdu sa nezapočítava cestovné poistenie, ktoré je objednávateľ povinný uhradiť v celej výške v deň uzavretia zmluvy. Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky objednané služby je objednávateľ povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 45 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb, je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb v deň uzavretia zmluvy.

6. Za objednané služby je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet č. 2927876998/1100, prípadne na účet uvedený v zmluve. (variabilný symbol je číslo faktúry).

7. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom začiatku zájazdu, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:

 • a. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných látok,
 • b. zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
 • c. zmene kurzu eura ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.

Zvýšenie ceny v prípadoch stanovených v tomto bode sa premietne do konečnej ceny spôsobom pripočítania sumy, o ktorú sa skutočne zvýšia náklady CK na zabezpečenie zájazdu alebo služieb, ktoré sú predmetom zmluvy k pôvodnej cene zájazdu resp. služieb.

8. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 7. tohto článku, môže tak obstarávateľ urobiť na základe písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané listom na adresu objednávateľa alebo elektronickú adresu uvedenú v kontaktných údajoch objednávateľa, najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny.

9. V prípade, že objednávateľ zájazdu má záujem o služby na vyžiadanie, zmluvné strany si dohodli úhradu garančnej zálohy vo výške minimálne 50% z ceny týchto služieb (výška zálohy je závislá od termínu zájazdu). Aj takýto vzťah sa už pokladá za záväznú objednávku zájazdu. V prípade potvrdenej správy o obsadenosti kapacít vráti CK objednávateľovi garančnú zálohu v plnej výške. V prípade odstúpenia objednávateľa od vyžiadania objednaných služieb je objednávateľ povinný uhradiť odstupné v zmysle čl. VII. týchto podmienok, ak nebolo dohodnuté inak.

10. V prípadoch ako napr. early booking, last minute a pri prezentovaných akciách (first moment a pod.), ktoré budú špecifikované na internetovej stránke CK alebo na písomných ponukách CK, je cena zájazdu alebo služby splatná v celosti ihneď pri objednaní služieb.

11. CK ponúka možnosť zakúpenia darčekovej poukážky CK, ktorú je možnosť objednať v hodnote 200,- EUR (slovom dvesto eur), pričom obdarovaný môže túto poukážku využiť na úhradu služieb (čiastočnú alebo úplnú), ktoré si vyberie v CK. Táto poukážka je časovo obmedzená platnosťou na príslušný kalendárny rok, resp. čas uvedený v poukážke. Obdarovaný môže touto darčekovou poukážkou platiť za každý zájazd z ponuky CK alebo za služby poskytované CK. Darčekovú poukážku je možné kombinovať so všetkými zľavami, ktoré CK bude aktuálne poskytovať v čase uplatnenia darčekovej poukážky. V prípade, ak je hodnota zájazdu, resp. objednaných služieb nižšia ako hodnota poukážky, CK nevypláca rozdiel majiteľovi poukážky. V prípade nevyužitia poukážky zo strany majiteľa poukážky počas jej platnosti, CK nevypláca hodnotu poukážky späť majiteľovi poukážky, pričom po uplynutí lehoty platnosti možnosť jej uplatnenia zaniká.

IV. Práva a povinnosti CK
1. CK je povinná na svojej internetovej stránke presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie objednávateľa o konkrétnom zájazde. CK je povinná informovať objednávateľa o podmienkach zájazdu.

2.CK má právo odstúpiť od zmluvy v čiastočnom alebo celom rozsahu, pred i počas trvania zájazdu v prípade ak objednávateľ

 • a. neuhradí obstarávateľovi cenu zájazdu včas a v celom rozsahu (čl. V. bod 2. písm. b) zmluvy),
 • b. neuvedie pravdivo a úplne požadované údaje zo strany obstarávateľa (čl. V. bod 2. písm. a) zmluvy),
 • c. nepredloží všetky potrebné doklady podľa požiadavky CK, a to bez zbytočného odkladu alebo v lehote stanovenej CK (čl. V. bod 2. písm. a) zmluvy),
 • d. neoznámi CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu zmluvy bez zbytočného odkladu alebo v lehote stanovenej CK (čl. V. bod 2. písm. a) zmluvy),
 • e. nebude sa riadiť pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program (čl. V. bod 2. písm. d) zmluvy),
 • f. svojim konaním spôsobí škodu na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK počas trvania zmluvy a neuhradí takto spôsobenú škodu (čl. V. bod 2. písm. f), g), h) a i) zmluvy),
 • g. nedostaví sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi (čl. V. bod 2. písm. m) zmluvy).

3. CK vznikne voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu až do výšky 100,- EUR (slovom sto eur) za každé jedno porušenie zmluvy objednávateľom podľa bodu 2. tohto článku, pričom výška zmluvnej pokuty závisí od rozhodnutia CK v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy objednávateľom. CK je oprávnená si jednostranne započítať už zaplatený preddavok, resp. cenu za obstaranie zájazdu na zaplatenie zmluvnej pokuty do výšky, v akej sa tieto pohľadávky kryjú. CK je oprávnená požadovať popri zmluvnej pokute aj náhradu škody, spôsobenej porušením povinnosti objednávateľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. Objednávateľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu aj v prípade, ak porušenie povinnosti nezavinil.

4. CK neručí v priebehu ubytovania za majetok objednávateľa a jeho prípadné poškodenie, zničenie, stratu, či krádež.

5. CK má právo v prípade potreby jednostranne meniť podmienky zmluvy o obstaraní zájazdu pred začatím zájazdu v súlade s článkom VII. týchto zmluvných podmienok.

6. CK poskytuje objednávateľovi k dispozícii telefonický kontakt, uvedený v článku I. týchto podmienok. CK je prostredníctvom tohto kontaktu k dispozícii objednávateľovi v prípade potreby zo strany objednávateľa, ako napr. v prípade reklamácie, poskytnutia dodatočných informácií a pod. Uvedený telefonický kontakt je pre objednávateľa k dispozícii každý deň v čase od 08:00 hod do 22:00 hod. Uvedenú službu poskytuje CK objednávateľovi bezplatne a zaväzuje sa poskytnúť všetky potrebné informácie v rámci jej možností ako aj poskytnúť pomoc pri prípadnej reklamácii zo strany objednávateľa.

7. CK je povinná po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku. CK odovzdá objednávateľovi spolu so zmluvou o obstaraní zájazdu doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku, vystavený poistiteľom.

8. CK má právo na zaplatenie ceny za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve a ktoré boli poskytnuté so súhlasom a na žiadosť objednávateľa počas zájazdu (napr. roomcharge za minibar a iné služby, ktoré objednávateľ nezaplatí v mieste zájazdu a poskytovateľ služieb ich bude účtovať na účet CK).

V. Práva a povinnosti objednávateľa
1. K základným právam objednávateľa patrí:
 • a. právo na poskytnutie zmluvne dohodnutého a zaplateného zájazdu,
 • b. právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii, za podmienok stanovených zákonom a týmito podmienkami,
 • c. právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené na internetovej stránke CK, a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú CK známe,
 • d. právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy v súlade a za podmienok stanovených článkom VII. týchto podmienok,
 • e. právo na reklamáciu služieb v súlade s článkom VIII. týchto podmienok,
 • f. právo na náhradné ubytovanie podľa podmienok uvedených v bode 3. tohto článku.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí:

 • a. povinnosť poskytnúť CK nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie zájazdu, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje, predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky CK, bez zbytočného odkladu alebo v lehote stanovenej CK, oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu zmluvy bez zbytočného odkladu alebo v lehote stanovenej CK,
 • b. zaplatiť v plnom rozsahu a včas cenu za obstaranie zájazdu (preddavok a zvyšok ceny za obstaranie zájazdu) v súlade s článkom III. týchto podmienok,
 • c. rešpektovať informácie a odporúčania uvedené v pokynoch k zájazdu, ktoré objednávateľ obdrží od CK,
 • d. riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,
 • e. dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči poskytovateľom služieb podľa článku VIII. týchto podmienok,
 • f. počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK,
 • g. zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu,
 • h. uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby potvrdené podľa zmluvy,
 • i. uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, poskytovateľov služieb a CK,
 • j. dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi,
 • k. dodržať počet osôb uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu a v ubytovacom poukaze. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia tejto povinnosti poskytovateľ ubytovania je oprávnený neubytovať objednávateľa, čo objednávateľ berie na vedomie a akceptuje.

3. Poskytovateľ ubytovania alebo CK si v prípade potreby, s výnimkou ubytovania v hoteli, vyhradzuje právo vybrať od objednávateľa na začiatku pobytu zálohu pre prípad vzniknutej škody na majetku, ktorá bude objednávateľovi v plnej výške vyplatená späť, a to buď pri odovzdaní ubytovacieho zariadenia alebo bezodkladne po odovzdaní ubytovacieho zariadenia v hotovosti alebo na bankový účet objednávateľa, ak objednávateľ nespôsobí škodu na zariadení počas trvania zájazdu.

4. V prípadoch, že objednávateľ obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu počas trvania zájazdu svojim nevhodným konaním, ktoré odporuje dohodnutým pravidlám uvedených v týchto podmienkach alebo pokynoch k zájazdu uvedených v bode 2. písm. c) tohto článku CK ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu (napr. hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu, či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu postih spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu klienta, je CK oprávnená jednostranne odstúpiť od zmluvy bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného objednávateľa za nevyužité služby.

VI. Zmena dohodnutých podmienok
1. Pred začatím zájazdu v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej zmluvy, a v dôsledku toho sa musí zmeniť podstatná podmienka zmluvy, je CK povinná zabezpečiť ich zmenu a túto zmenu navrhnúť objednávateľovi, a to písomne buď poštou alebo elektronicky na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa uviesť v návrhu nová cena. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút v lehote 5 dní odo dňa doručenia návrhu. Rozhodnutie musí objednávateľ písomne oznámiť CK v lehote určenej CK. V prípade, že objednávateľ so zmenou nesúhlasí, je povinný od zmluvy odstúpiť, inak mu právo odstúpiť po uplynutí lehoty stanovenej v tomto bode zaniká a platí nevyvrátiteľná domnienka, že so zmenou zmluvy súhlasí. V prípade zmeny ceny zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť rozdiel v cene do 3 dní odo dňa uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a účinnosť nadobúda dňom jeho doručenia CK.Za podstatnú podmienku zmluvy sa považuje zrušenie zájazdu alebo objednaných služieb zo strany CK, zmena termínu čerpania služieb o viac ako 48 hodín , kategória ubytovania, spôsob prepravy a cena za objednané služby. Za podstatnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne v rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o menej ako 10% (týmto nie je dotknuté ust. § 741c Občianskeho zákonníka).

2. V prípade, že sa nejedná o podstatnú zmenu podmienok uvedených v bode 1. tohto článku, CK je povinná uvedenú zmenu bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 1. tohto článku sa článok VIII. nepoužije a objednávateľ nemá právo trvať na splnení zmluvy.

4. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet 30 účastníkov („výhrada minimálneho počtu účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb. CK podmienku realizácie zájazdu v závislosti od počtu účastníkov zájazdu uvedenie v zmluve.

5. Pri dodatočnom doobjednaní služieb objednávateľom po uzavretí zmluvy, si CK účtuje paušálny poplatok 5,- EUR (slovom päť eur) za každú službu na osobu, k cene za dodatočne objednanú službu.

6. Počas trvania zájazdu je CK oprávnená jednostranne vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná:

 • zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo
 • vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, v prípade ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve alebo ak objednávateľ tieto služby nižšej kvality neprijme, alebo
 • poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo v nižšej kvalite alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

7. CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu z dôvodov podľa bodu 6. tohto článku. V týchto prípadoch je CK povinná poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.

8. Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň zájazdu určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

VII. Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa a odstupné
1. Objednávateľ je oprávnený v súlade s článkom V. bod 1. písm. d) týchto podmienok uplatniť svoje právo kedykoľvek pred termínom začatia zájazdu odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu, a to doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej aj „odstúpenie alebo storno“) pričom deň, kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy CK doručené, je rozhodujúci pre určenie výšky nároku CK na odstupné voči objednávateľovi.

2. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o obstaraní zájazdu podľa bodu 1. tohto článku, je povinný uhradiť CK za každú prihlásenú a následne stornovanú osobu bez rozdielu veku odstupné v nasledovnej výške:

 • 50% z ceny za obstaranie zájazdu každej prihlásenej osoby, ak objednávateľ doručí CK odstúpenie do 45 kalendárnych dní pred dňom začatia zájazdu,
 • 100% z ceny za obstaranie zájazdu každej prihlásenej osoby, ak objednávateľ doručí CK storno menej ako 45 kalendárnych dní pred dňom začatia zájazdu.

3. V prípade, ak bude predmetom zmluvy o obstaraní zájazdu vopred pripravená ponuka ako napr. športové podujatie, zabezpečenie leteniek, resp. ubytovanie u poskytovateľov služieb, ktorý v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany CK majú nárok voči CK na odstupné vo výške 100% z ceny zájazdu, resp. služby, má CK voči objednávateľovi nárok na odstupné vo výške 100% z ceny zájazdu, resp. poskytnutej služby bez ohľadu na deň doručenia odstúpenia od zmluvy.

4. CK je oprávnená si jednostranne započítať už zaplatený preddavok na cenu zájazdu, resp. cenu za obstaranie zájazdu na zaplatenie odstupného do výšky, v akej sa tieto pohľadávky kryjú. Pri určení počtu dní pre účely výpočtu výšky odstupného sa do počtu dní podľa bodu 2. tohto článku započítava aj deň, v ktorom bolo CK odstúpenie doručené a nezapočítava sa deň začiatku zájazdu. V prípade, ak je odstúpenie doručené CK v deň, na ktorý pripadá sviatok, deň pracovného pokoja alebo na sobotu, či nedeľu v týždni, považuje sa za deň doručenia nasledujúci pracovný deň.

5. V prípade odstúpenia účasti na zájazde jednou osobou z dvoch osôb v 2-lôžkovej izbe musí odstupujúca osoba uhradiť náhradu vzniknutej škody vo výške príplatku za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. V prípade storna účasti na zájazde jednej osoby resp. viacerých z niekoľkých uvedených na zmluve sa náhrada škody vypočíta v závislosti od zostávajúceho zloženia osôb, resp. objednaných služieb ubytovania, ak sa zmena ceny zájazdu zvýši v dôsledku zmeny počtu zúčastnených osôb. Uvedené podmienky odstúpenia v tomto bode sa pri stanovení ceny služieb v závislosti od počtu osôb použijú aj na iné služby ako ubytovanie, ktoré sú predmetom poskytnutia zo strany CK.

6. Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu zájazdu alebo destinácie/hotelového komplexu, uvedeného v uzatvorenej zmluve, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť odstupné podľa tohto článku a pokladá sa za zrušenie objednaného zájazdu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

VIII. Reklamačné konanie
1. CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov, vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu podľa tohto článku.

2. Objednávateľ je povinný uplatniť si právo na odstránenie porušenia zmluvných povinností zo strany CK bezodkladne, najneskôr do nasledujúceho dňa, a to u poskytovateľa služieb, resp. u osoby, ktorá zastupuje poskytovateľa, uvedenej v ubytovacom poukaze alebo letenke. O uplatnení tohto práva je potrebné vyhotoviť písomný záznam potvrdený poskytovateľom služieb v spolupráci so zástupcom CK (ďalej aj „reklamácia“). Ak objednávateľ nevyhotoví písomný záznam o reklamácii, potvrdený poskytovateľom ubytovania (ďalej aj „reklamačný protokol“), nie je CK povinná reklamáciu bez reklamačného protokolu vybaviť. Pokiaľ poskytovateľ služieb neodstráni porušenie povinností uvedených v reklamačnom protokole počas termínu zájazdu, objednávateľ je povinný postupovať pri vybavení reklamácie podľa bodu 3. tohto článku.

3. Objednávateľ po vyhotovení reklamačného protokolu podľa bodu 2. tohto článku, ak nebola reklamácia odstránená poskytovateľom služieb, je povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia termínu zájazdu uplatniť reklamáciu spolu so zaslaním reklamačného protokolu priamo u CK. V prípade, že reklamácia bude neúplná alebo nezrozumiteľná, CK vyzve objednávateľa, aby reklamáciu v lehote 10 dní doplnil alebo opravil (ďalej len „výzva na opravu a doplnenie reklamácie“), pričom ho súčasne poučí, ako má chybnú reklamáciu doplniť alebo opraviť. Lehota, v ktorej objednávateľ reklamáciu doplnil resp. opravil v čase od odoslania výzvy na opravu a doplnenie reklamácie až po doručenie doplnenej prípadne opravenej reklamácie CK sa do 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie v súlade s bodom 3. tohto článku nezapočítava.

4. CK sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia. Lehota CK na vybavenie reklamácie sa predlžuje v súlade s bodom 2. tohto článku.

5. Ak CK nevybaví reklamáciu riadne a včas v lehote na vybavenie reklamácie v zmysle bodu 3. tohto článku alebo sa jedná o opodstatnenú reklamáciu objednávateľa a CK preukázateľne porušila svoje povinnosti zo zmluvy o obstaraní zájazdu, vzniká objednávateľovi právo na poskytnutie primeranej zľavy z ceny za obstaranie zájazdu.

6. CK neručí za úroveň služieb, ktoré si zákazník objedná počas zájazdu na mieste v ubytovacom zariadení alebo u iného poskytovateľa služieb nad rámec zmluvne dohodnutého zájazdu u CK.

7. CK nezodpovedá objednávateľovi za škody a nedodanie objednaného zájazdu spôsobené výskytom mimoriadnych okolností (vis maior) bez zavinenia CK, ktoré nebolo možné predpokladať ani pri dodržaní primeranej miery opatrnosti zo strany CK.

8. Každý objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. cez ňu prechádza. CK nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi objednávateľa.

IX. Osobné údaje
1. Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté objednávateľom pri využívaní služieb na internetovej stránke CK, sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. CK sa zaväzuje zachovať dôvernosť osobných údajov a zaväzuje sa s nimi nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

2. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby CK spracovávala a uschovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti CK a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje CK tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže objednávateľ kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať na info@best9.sk a údaje budú bez zbytočného odkladu zlikvidované.

X. Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy o obstaraní zájazdu a všeobecnými zmluvnými podmienkami, majú prednosť ustanovenia zmluvy o obstaraní zájazdu.

2. CK si vyhradzuje právo jednostranne meniť všeobecné zmluvné podmienky a súčasne sa zaväzuje vždy poskytnúť ich aktuálne znenie objednávateľovi.

3. Vzťahy medzi objednávateľom a CK, ktoré nie sú upravené zmluvou o obstaraní zájazdu a všeobecnými zmluvnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a cestovných agentúr, ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými súvisiacimi predpismi.

V Košiciach, dňa 04.05.2012
Best9 je členom